Header Image

Marko Lotrič

Lotrič Meroslovje d.o.o.

Marko Lotrič, generalni direktor in ustanovitelj mednarodno uveljavljene skupine LOTRIČ Metrology, je svojo samostojno poklicno pot pričel z odprtjem obrti za kalibracijo tehtnic, uteži in pipet. Danes skupina združuje že preko 110 strokovnjakov s področja meroslovja, zaposlenih v šestih državah. Poleg matičnega podjetja LOTRIČ Meroslovje, ki že od svojih začetkov posluje v Selški dolini, v Sloveniji – natančneje v Kranju – deluje podjetje LOTRIČ Certificiranje ter v Podnartu Iskra LOTRIČ. Hčerinska podjetja delujejo na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji in Avstriji, kjer so vzpostavljeni akreditirani laboratoriji.

Neizmerno verjame v moč znanja, spodbuja inovativnost in prisega na poštenost. Vrednota, ki ji daje poseben pomen je zaupanje, tako med zaposlenimi kot pri delu z odjemalci. Znanja in izkušnje, ki jih je pridobil na področju meroslovja z veseljem deli med svoje sodelavke in sodelavce ter krepi kulturo odličnosti med zaposlenimi. V letu 2012 je podjetje pridobilo najvišje državno priznanje za poslovno odličnost, v letošnjem letu pa priznanja Najboljši zaposlovalec leta v izboru Zlata nit.

LOTRIČ METROLOGY

Marko Lotrič is managing director and founder of the internationally recognized group LOTRIČ Metrology. His career began with the opening of trade for the calibration of scales, weights, and pipettes. Today, the group joins over 110 metrology experts working in six countries. In addition to the parent company LOTRIČ Metrologija, which has been operating in the Selška valley since its beginning, LOTRIČ Certification has been operating in Slovenia – more precisely in Kranj – and in Iskra LOTRIČ Podnart. Subsidiaries operate in Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Macedonia and Austria, where accredited laboratories take place.

He immensely believes in the power of knowledge, encourages innovation, and promises fairness. The value that he puts to particular importance is trust, both among employees and in working with customers. The knowledge and experience gained in the field of metrology is delighted to be shared among colleagues and colleagues and enhances the culture of excellence among employees. In 2012, the company acquired the highest state award for business excellence, and this year award the Best Employer given chosen by the Golden Thread Award.